Przeglądy serwisowe

Wykonujemy przeglądy serwisowe wszelkiego typu urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zwracamy uwagę zwłaszcza na:

⇒ czyszczenie, dezynfekcja chłodnicy oraz obudowy
⇒ ocena czystości wymiennika jednostki zewnętrznej
⇒ ocena drożności odpływu skroplin
⇒ ocena stanu izolacji termicznej rurociągów
⇒ ocena pracy układów freonowych i poziomu czynnika chłodniczego
⇒ sprawdzenie szczelności układów freonowych
⇒ sprawdzenie działania sprężarki
⇒ pomiar poboru prądów
⇒ ocena działania systemu odmrażania w chłodniach
⇒ ocena funkcjonowania systemu nawiewnego central wentylacyjnych
⇒ ocena funkcjonowania sterowania
⇒ ocena połączeń elektrycznych

⇒ ocena pracy układów freonowych i poziomu czynnika chłodniczego

W przypadku układów freonowych należy pamiętać:

Obowiązki nałożone przez legislację F-gazową spoczywają na tzw. operatorze urządzenia, którym zazwyczaj jest użytkownik instalacji, często będący także właścicielem sprzętu zawierającego F-gazy. W przypadku dużych kompleksów biurowych operatorem zamontowanych centralnych instalacji klimatyzacyjnych będzie firma zarządzająca obiektem. Operator może zlecić innemu podmiotowi sprawowanie kontroli nad urządzeniem, ale nie może scedować swojej odpowiedzialności za ten sprzęt.

W przypadku pompy ciepła bądź urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego wymagającego specjalistycznego montażu podmiot, który będzie użytkował sprzęt, staje się operatorem po zakończeniu jego instalowania, w dniu napełnienia urządzenia czynnikiem chłodniczym. Zatem odpowiedzialność operatora może powstać nawet przed otrzymaniem faktury za nabywane urządzenie.

Obowiązki operatora

1. Instalowanie, konserwacja i serwisowanie wszelkich urządzeń może być realizowane wyłącznie przez personel i firmy posiadające certyfikaty F-gazowe; przypomnijmy, że rozporządzenie wymaga, aby operatorzy upewnili się przed udzieleniem zlecenia, że powierzają te prace dysponującej certyfikatami;

2. Użytkownicy muszą zapewnić wykonywanie cyklicznych kontroli szczelności przez uprawniony personel (ze stosownym certyfikatem);

3. Pierwszą kontrolę szczelności należy przeprowadzić natychmiast po oddaniu urządzenia do eksploatacji;

4. Powinni zapobiegać wyciekom czynnika, a jeśli nieszczelność zostanie zauważona – muszą jak najszybciej zorganizować naprawę (nie później niż w ciągu 14 dni od stwierdzenia nieszczelności.

5. Po wykryciu nieszczelności i dokonaniu naprawy ponowną kontrolę szczelności należy wykonać w ciągu jednego miesiąca;

6. Odzysk czynnika podczas prac serwisowych może być realizowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni certyfikat personalny w zakresie F-gazów;

7. Dla większości komercyjnych instalacji konieczne jest prowadzenie dokumentacji (tzw. kart urządzeń) oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania (etykiety); ustawa wymaga, aby wpisy do kart urządzeń realizowane były wyłącznie przez osoby dysponujące certyfikatem personalnym;

8. Dla dużych urządzeń konieczne jest zamontowanie stałego systemu wykrywania wycieków oraz kontrolowanie sprawności tego systemu nie rzadziej niż raz na rok.

Jakie kary

Przewidziano kary za łącznie ponad 50 działań wbrew przepisom polskiej i unijnej legislacji F-gazowej i ozonowej. Sankcje będą dotkliwe, bowiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor ochrony środowiska będzie mieć obowiązek (a nie możliwość) nałożenia kary administracyjnej.

W zależności od przewinienia kara może wynieść:

od 600 do 3000 zł za każdą z 19 nieprawidłowości określonych w art. 47,

od 4000 do 10 000 zł za każdą z 31 nieprawidłowości określonych w art. 48,

od 6000 do 30 000 zł za każdą z 19 nieprawidłowości określonych w art. 49.

Niektóre czyny zabronione, w tym przemyt lub nielegalny obrót substancjami kontrolowanymi oraz wydawanie certyfikatów przez podmioty nieuprawnione (tj. inne niż UDT), są traktowane jako przestępstwa zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Chcesz zapytać o usługę ?

Zadzwoń

+48 603 255 333

Napisz

serwis@magik.koscian.pl

Przyjedź

Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan

Serwis Magik Sp. z o.o. S.k.

Spółka została wydzielona ze struktur firmy Magik Piotr Domagała, która oferuje pakiet urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Powstała, aby w jeszcze bardziej profesjonalny sposób zaspokajać potrzeby dotychczasowych klientów w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, jak również nowych partnerów oferując potrzebne im usługi.

Skontaktuj się z nami

Serwis Magik Sp. z o.o. Sp.k.

Pianowo, ul. Kwiatowa 6, 64-000 Kościan

+48 65 619 46 00 wew. 120

+48 603 255 333

serwis@magik.koscian.pl

www.serwismagik.pl

NIP 6981846371

Regon 367674205

Search